Pakalpojuma loterijas “Laimē treneri” noteikumi

1. Loterijas organizētājs un pakalpojuma sniedzējs: SIA “Mindsetters”, reģ. nr. 44103146694, juridiskā adrese: Matildes iela 15, Jūrmala, Latvija, LV-2008 – turpmāk Organizētājs.

2. Loterijas norises teritorija: Interneta veikals www.madaracoaching.com, jebkura grāmatnīca Jānis Roze visā Latvijas Republikas teritorijā un interneta veikals www.janisroze.lv.

3. Loterijas preces:

3.1. Grāmata “21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam”.

3.2. E-grāmata “21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam”.

4. Loterijas norises laiks:

4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 9. decembris. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 15. janvāris.

4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 9. decembra līdz 2023. gada 14. janvārim.

5. Balvu fonds:

Balva

Skaits

1 balvas vērtība (EUR)

Balvu kopējā vērtība (EUR)

4 nedēļu sadarbība ar sertificētu fitnesa un uztura treneri Madaru Meieri:

-        tiešsaistes konsultācija 1h, 1x nedēļā (kopā 4 reizes);

-        starpnedēļas jautājumu/ atbilžu sesija 30 min, 1x nedēļā (kopā 4 reizes);

-        uztura rekomendācijas 4 nedēļām;

-        treniņu programma 4 nedēļām.

1

500.00

500.00

Balvu fonda kopējā vērtība EUR, ieskaitot PVN:

500.00

6. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

6.1. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.

6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 500 (piecsimts) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 1 (viens) pret 500 (piecsimts).

7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 9. decembra līdz 2023. gada 14. janvārim, jāiegādājas vismaz 1 (viens) loterijas produkts interneta veikalā www.madaracoaching.com, jebkurā grāmatnīcā Jānis Roze visā Latvijas Republikas teritorijā vai interneta veikalā www.janisroze.lv, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un ar to jāreģistrējas Loterijai:

7.1. Aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.madaracoaching.com. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, vecums, dalībnieka tālruņa numurs, e-pasta adrese. Reģistrācija ir bez maksas.

7.2. Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.

7.3. Loterijā var piedalīties jebkurš Latvijas Republikas iedzīvotājs.

8. Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu – vārds, uzvārds – ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

9. Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.

10. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

11. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

12. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

Izlozes norises laiks

Periods par kādu notiek izloze  

Izlozētās balvas un skaits

Rezervisti

15.01.2023. plkst. 18.00

09.12.2022. plkst. 00.00 – 14.01.2023. plkst. 23.59

4 nedēļu sadarbība ar sertificētu fitnesa un uztura treneri Madaru Meieri; 1 (viena) balva

2 (divi)

12.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāja SIA “Mindsetters” telpās – Matildes ielā 15, Jūrmalā.

12.2. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

13. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 15. janvārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.madaracoaching.com.

14. Laimesta ieguvēja par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

14.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju SIA “Mindsetters” pa tālruni 29349355 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par laimētā pakalpojuma saņemšanu līdz 2023. gada 20. janvārim.

14.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkumu apliecinošs dokuments ar atbilstošo numuru un personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

14.3. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, balvu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

14.4.Pirkuma dokumentā ir jābūt redzamam – atbilstošajam pirkuma dokumenta numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto, kas ir laimējis izlozē, attēlotam loterijas preces pirkumam laika posmā no 2022. gada 9. decembra līdz 2023. gada 14. janvārim un attēlotam loterijas preces nosaukumam grāmata vai e-grāmata 21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam vai citam nosaukumam pēc kā var identificēt loterijas preces pirkumu.

14.5. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:

14.5.1. nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;

14.5.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;

14.5.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;

14.5.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;

14.5.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;

14.5.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;

14.5.7.nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

14.6. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

15. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājam, – SIA „Mindsetters” uz e-pastu [email protected] līdz 2023. gada 20. janvārim ar norādi Loterija “Laimē treneri”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.

15.1. Loterijas rīkotājs izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.

15.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.

16. Loterijā nevar piedalīties SIA “Mindsetters” un SIA “Jānis Roze” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.

17. Loterijas rīkotājs nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

17.1.Loterijas rīkotāja un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

17.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotājs, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.

17.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.madaracoaching.com, kā arī pa tālruni  +371 29349355.

Loterijas “Laimē treneri” privātuma politika

Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai tu labāk saprastu, ko mēs darām ar taviem personas datiem

Datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA “Mindsetters”, reģistrācijas numurs 44103146694, juridiskā adrese: Matildes iela 15, Jūrmala, Latvija, LV-2008. Kontaktinformācija: [email protected], 29349355

Jūsu personas datu apstrādes nolūki

SIA “Mindsetters” apstrādās personas datus šādos nolūkos:

·        Loterijas organizēšana un īstenošana saskaņā ar Loterijas noteikumiem,

·        tostarp Loterijas dalībnieku identificēšana,

·        uzvarētāju noteikšana un apbalvošana,

·        informācijas sniegšana par Loteriju.

Personas datu apstrādes pamati

SIA “Mindsetters” izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus:

·        Piekrišana: tajā skaitā Loterijas dalībnieku kontaktinformācijas izmantošanai Loterijas organizēšanai, uzvarētāju apbalvošanai un informēšanai;

·        Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana Loterijas dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai likumā noteiktajām iestādēm.

Iespējamie datu saņēmēji

SIA “Mindsetters” var nodot Loterijas dalībnieku personas datus šādiem personas datu saņēmējiem:

·        Loterijas organizatorisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī citiem sadarbības partneriem, kā, piemēram, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem tajā skaitā, bet tikai balvu nosūtīšanai. Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtu līgumu.

Datu apstrādes ilgums

SIA “Mindsetters” apstrādās minētos personas datus līdz šajos noteikumos norādītā apstrādes nolūka sasniegšanai. Dati tiks glabāti piecus gadus, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.

Jūsu tiesības

Loterijas dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem datiem, labot tos, saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: [email protected]

Loterijas dalībnieks ir tiesīgs bez jebkādām negatīvām sekām atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Loterijas dalībnieks vairs nepiedalās loterijā. Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: [email protected] . Loterijas dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu aspstrādi Datu valsts inspekcijai.